October 27, 2021

Consent and Agreement

Zgoda i Porozumienie.

Zanim opublikujesz i zadziałasz na platformie medialnej magazynu DESIGNER, zapoznaj się z regulaminem.

Redakcja zastrzega sobie prawo do redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do opublikowania w magazynie. Redakcja nie odpowiada za treści ogłoszeń i reklam. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

  1. Publikując swój artykuł i zdjęcia w magazynie DESIGNER, przysłany mailowo na adres magazynu, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie i publikację zdjęć prac/portretów/ fotografii wizerunkowych swojego autorstwa wykonanych dla Haliny Rosy Art (Haliny Bartoszek).
  2. Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet) oraz w formie drukowanej.
  3. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.
  4. Porozumienie dotyczy> firm, osób fizycznych i prawnych oraz zespołu redakcyjnego.

Prawa autorskie do zdjęć i tekstów.

5. Oświadczam, że jestem autorem, z prawami do powielania moich prac, prac wykonanych portretów i zdjęć, odpowiadam również na wszelkie roszczenia, plagiat lub inny rodzaj powództwa, jakie może powstać w tym zakresie.

6. Fotografie i filmy są chronione prawem autorskim, co oznacza, że ​​autor ma prawo do wzmianki w związku z pracą.

 Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie, wraz z imieniem i nazwiskiem, na adres thedesignermagazine@gmail.com.
 Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem, patrz punkt 1.
 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do upublicznienia wizerunku.
 Masz prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

ZEZWOLENIE NA PUBLIKACJĘ TREŚCI I ZDJĘĆ.

Ja, niżej podpisany/ a ………………………………………… .. z numerem dowodu osobistego ……………… z adresem ………………………., poczta… …………………. tel.…………………….Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich, zgodnie z dekretem ustawodawczym obowiązującym w kraju.

Oświadczam:

  1. 1 – Oświadczam, że jestem autorem, z prawami do powielania moich prac, prac wykonanych portretów i zdjęć, odpowiadam również na wszelkie roszczenia, plagiat lub inny rodzaj powództwa, jakie może powstać w tym zakresie.

2- Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez Halinę Bartoszek/ Rosa, zdjęć moich prac / portretów / fotografii oraz wykonanych zdjęć.

3.- Zgoda obejmuje: wykorzystywanie, utrwalanie, przetwarzanie, zwielokrotnianie, archiwizację, publiczne udostępnianie, a także tworzenie, przechowywanie i wykorzystywanie kopii zapasowych oraz publikowanie w dowolny sposób, w tym w wersji elektronicznej na globalnej sieci WWW (Internet) oraz w formie drukowanej.

4.- Zgoda jest wyrażana na czas nieokreślony, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych lub przedmiotowych. Zgoda obejmuje wybrane zdjęcia przesłane do wydania magazynu “The Designer”

Miejsce: _ Data: _

Befor you publish your articles , and photos you need fill up the consent below:

AUTHORIZATION FOR PUBLICATION OF CONTENT AND PHOTOS.


I, the undersigned ………………………………………… .. with ID No ……………… with address at………………………., mail ……………………. phone number…………………….In accordance with the regulations on copyright in force, in accordance with Legislative Decree (Law on Copyright) in the country.

1.- I declare to be the author, reproduction rights of photos of my works, works, portraits, and images taken, I also responding for any claim, plagiarism, or another action type of claim that may arise in this regard.

2- I authorize the use and publication by Halina Bartoszek/ Rosa of photos of my works / portraits / photographs and images taken.

3.- The consent includes use, recording, processing, reproduction, archiving, public disclosure, as well as the creation, storage, and use of backup copies and publication through any means, including an electronic version on the global WWW (Internet ) and in printed form.

Place, date, and the signature.

Please copy, sign it, and sand it on email: thedesignermagazine@gmail.com

Redaktor Naczelna, Halina Rosa.%d bloggers like this: