Site icon

79. rocznica wydania przez Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego rozkazu o utworzeniu 1 Dywizji Pancernej.

Zdjęcie by Bogdan Wielgat

25 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. broni Władysław Sikorski wydał rozkaz o formowaniu 1 Dywizji Pancernej pod dowództwem  gen. bryg. Stanisława Maczka. W myśl tego rozkazu w skład dywizji miały wejść jednostki I Korpusu: 10 Brygada Kawalerii Pancernej, 16 Brygada Czołgów, 1 dywizjon rozpoznawczy, 1 batalion ciężkich karabinów maszynowych, 1 dywizjon artylerii przeciwlotniczej ciężkiej, batalion saperów. Z tych jednostek miały powstać dwie brygady pancerne, pułk rozpoznawczy, pułk artylerii lekkiej, pułk artylerii przeciwpancernej, pułk artylerii przeciwlotniczej, oddziały saperów dywizji, oddziały łączności dywizji i służby dywizji. Jakkolwiek przez cały 1942 i 1943 rok, czas formowania i reorganizacji dywizji,  zmieniały się koncepcje jej kształtu, a strukturę, w jakiej dywizja walczyła w Normandii wprowadzono ostatecznie w IV kwartale 1943 r. (z poprawkami w maju i czerwcu 1944 r.), to rozkaz z 25 lutego 1942 r. dał  wreszcie polskim żołnierzom nadzieję na to, że ruszą do walki o wolność ukochanej Ojczyzny.

W 79. rocznicę wydania przez Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego rozkazu o utworzeniu 1 Dywizji Pancernej, pod pomnikiem Dywizji na placu Inwalidów w Warszawie spotkali się Ci, którym bliskie są dzieje i tradycja żołnierzy gen. Maczka. Na skromnej, ale godnej uroczystości zorganizowanej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Urząd Dzielnicy Żoliborz i Stołeczne Środowisko 1 Polskiej Dywizji Pancernej, asystę wojskową zapewniło Dowództwo Garnizonu Warszawa. Po wysłuchaniu archiwalnego nagrania gen. Stanisława Maczka z radia BBC, opowiadającego o utworzeniu Dywizji, wieńce i wiązanki pod pomnikiem złożyli: przedstawiciele Stołecznego Środowiska 1 Polskiej Dywizji Pancernej, w imieniu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów dyrektor Departamentu Uroczystości UdSKiOR płk Zbigniew Krzywosz, w imieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk Arkadiusz Stachowiak, burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Paweł Michalec oraz wiceburmistrz Agata Marciniak-Różak, attaché obrony Francji płk Jérôme Mallard, attaché obrony Królestwa Niderlandów płk Siegmund Andre van Iwaarden, reprezentantka Przedstawicielstwa Rządu Flandrii w Polsce Paula Waluk, delegacja Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków i 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, przedstawiciele kobiet-żołnierzy AK Oberlangen oraz Stowarzyszenie Rodzin 1 Polskiej Dywizji Pancernej, które reprezentowali Jerzy Kaczyński oraz Joanna i Bogdan Wielgat. Na zakończenie usłyszeliśmy jakże miły naszym uszom marsz „Pancerni Chłopcy”.

Zdjęcie by Bogdan Wielgat.

On February 25, 1942, the Commander-in-Chief of General Władysław Sikorski gave the order to form the 1st Armoured Division under the command of Maj Gen Stanislaw Maczek. According to this order, the Division was to include units of the 1st Corps: 10th Armoured Cavalry Brigade, 16th Tank Brigade, 1st Reconnaissance Squadron, 1st Heavy Machine Guns Battalion, 1st Heavy Anti-Aircraft Artillery Squadron, and an Engineers Battalion. two Armoured Brigades, a Reconnaissance Regiment, a Light Artillery Regiment, an Anti-tank Artillery Regiment, an Anti-aircraft Artillery Regiment, division engineers’ units, division communication units and division service. However, throughout 1942 and 1943, the time of formation and reorganization of the division, the concepts of its shape were changing, and the structure in which the division fought in Normandy was finally introduced in the fourth quarter of 1943 (with amendments in May and June 1944), this order of February 25, 1942 finally gave Polish soldiers hope that they would start fighting for the freedom of their beloved Homeland.

Zdjęcie by Bogdan Wielgat.

On the 79th anniversary of the order given by Commander-in-Chief Gen Władysław Sikorski to create the 1st Polish Armoured Division, those who are close to the history and tradition of Gen Maczek’s soldiers gathered at the Division’s monument on Inwalidów Square in Warsaw.

At the modest but dignified ceremony organized by the Office for Veterans and Victims of Repression, the Żoliborz District Office, and the Warsaw Association of the 1st Polish Armoued Division, military assistance was provided by the Warsaw Garrison Command. After listening to an archival recording of Gen. Stanislaw Maczek from BBC radio telling about the creation of the Division, wreaths and bunches were laid at the monument by: representatives of the Warsaw Association of the 1st Polish Armoured Division, on behalf of the Head of the Office for Veterans and Victims of Repression, Director of the Department of Ceremonies Col Zbigniew Krzywosz, on behalf of the General Commander of the Armed Forces Col Arkadiusz Stachowiak, the Mayor of Żoliborz District of Warsaw Paweł Michalec and Vice-Mayor Agata Marciniak-Różak, Defence Attaché of France Col Jérôme Mallard, Defence Attaché of the Kingdom of the Netherlands Col Siegmund Andre van Iwaarden, representative of the Flanders Government Representation in Poland Paula Waluk, a delegation from the FOPP and the 11th Lubuska Armoured Cavalry Division, representatives of women soldiers of the Oberlangen Home Army, and the Association of the Families of the 1st Polish Armoured Division, represented by Jerzy Kaczyński and Joanna and Bogdan Wielgat. At the end of the ceremony, we heard the “Armoured Boys” march, so pleasing to our ears.

Stowarzyszenie Rodzin 1PDPanc – Association of the Families of the 1PAD
Reedycja z upoważenia: Yvette Poplawska ‘Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników Virtualia ART  

Exit mobile version